BRANDSKYDDSBEHANDLING AV TRÄ

TRÄPRODUKTER OCH BRANDSÄKERHET

Hållbarhet och mångsidighet, estetiskt värde och ekologiska egenskaper inspirerar formgivare av innovativa träprodukter och tekniker för virkesbyggande. Moderna brandskyddsmedel förbättrar träets naturliga motståndskraft mot brand, vilket gör det möjligt att bygga flervåningshus i trä som uppfyller byggnads- och brandsäkerhetsbestämmelserna.

 

1. BRANDSKYDDSBEHANDLING FÖR TRÄBYGGNADER

 

Miljövärden påverkar målen och regleringen för byggande. Den snabba utvecklingen av ekologiska träprodukter liksom utvecklingen av hybridkonstruktioner med olika material har gjort det möjligt för många länder att ändra sina byggregleringar så att högre byggnader kan byggas med timmerstommar.

Trä är ett brandsäkert byggmaterial eftersom dess beteende vid bränder är välkänt. En byggnad med timmerstomme kan stå emot en brand under lång tid utan att kollapsa, eftersom förkolningen av ytorna skyddar strukturerna från elden. Den högsta byggnaden i världen med timmerstomme 2019 är det 18 våningar höga Mjøstårnet i Brumunddal, Norge.

LÄS MER OM UTVECKLINGEN AV TRÄBYGGANDET →

2. BRANDSKYDDSBEHANDLINGSKRAV FÖR TRÄ

 

Den första prioriteten när det gäller brandskyddsbehandling är att lösningen uppfyller kraven i byggregleringarna. Andra viktiga aspekter är relaterade till visuella alternativ, hållbarhet, hälsohänsyn och miljösäkerhet. Lösningen måste också vara ekonomisk med tanke på förhållandet mellan kostnad och nytta.

Brandskyddsbehandlingsnormerna för träbyggnader är höga enligt internationella, nationella och lokala byggregleringar. I Europa utgör de europeiska byggnormerna kärnan i kraven. Eurocode 5 beskriver hur man ska utforma träbyggnader med massivt, sågat, hyvlat eller stångformat virke, limmat laminerat virke eller träbaserade strukturprodukter (t.ex. LVL och CLT) eller träbaserade paneler. Detta omfattar även regleringar för strukturell brandkonstruktion.


BRANDTESTNING AV TRÄPRODUKTER


Byggmaterialens brandbeteende testas på olika sätt redan under produktutvecklingen. I Europa utförs den föreskrivna brandklassificeringen av alla byggprodukter, inklusive träprodukter, enligt standarden SFS-EN 13501-1 + A1 med tester som överensstämmer med Euroclass-systemet. Testningen utförs av ett ackrediterat kommersiellt testlaboratorium.

LÄS MER OM BRANDTESTNINGEN AV TRÄPRODUKTER →

 

EUROCLASS-SYSTEMET

 

Den europeiska brandtestningen av byggprodukter baseras på Euroclass-systemet med följande standardiserade tester:

1. Brandteknisk provning av byggprodukter – icke-brandfarlighet: EN ISO 1182

2. Brandteknisk provning av byggprodukter – test med ett enda brinnande föremål (SBI): EN 13823

3. Brandteknisk provning av byggprodukter – antändbarhetstest: EN ISO 11925-2

 

Träprodukter som behandlats med Nordtreats brandskyddsmedel uppfyller till exempel Euroclass B-s1,d0. Detta betyder att produkterna bidrar till branden i mycket begränsad omfattning, att deras rökutveckling är mycket begränsad och att inga flammande droppar uppstår. Euroclass-kraven för byggmaterial är A1, A2, B, C, D, E och F. Rökutveckling och bildning av flammande droppar uttrycks med tilläggsklasserna s och d. Klasserna för rökutveckling är s1, s2 och s3, och klasserna för bildning av flammande droppar är 0, d1 och d2.

 

EUROCLASS-KLASSERNA ANGER FÖLJANDE EGENSKAPER:


A1 Produkterna bidrar inte alls till branden.

A2 Produkterna bidrar till branden i extremt begränsad omfattning.

B Produkterna bidrar till branden i mycket begränsad omfattning.

C Produkterna bidrar till branden i begränsad omfattning.

D Produkterna bidrar till branden i acceptabel omfattning.

E Produkternas brandreaktionsprestanda är acceptabel.

F Ingen brandreaktionsprestanda har fastställts.

s1 Rökutvecklingen är mycket begränsad.

s2 Rökutvecklingen är begränsad.

s3 Rökutvecklingen uppfyller inte kraven för klass s1 eller s2.

d0 Inga flammande droppar eller partiklar uppstår.

d1 De flammande dropparna eller partiklarna släcks snabbt.

d2 Bildningen av flammande droppar eller partiklar uppfyller inte kraven för klass d0 eller d1.

 

ANVÄNDNING AV TRÄPRODUKTER I BRANDKLASS B-S1,D0

I Finland delas byggnader in i fyra brandklasser (P0, P1, P2, P3) efter ändamål, stomme och brandavskiljande element. Byggnadens brandklass, antalet våningar och användningen av träprodukter bestämmer vilken Euroclass som de produkter som används i konstruktionen måste uppfylla.

Fasadbeklädnadspaneler som uppfyller brandklass B-s1 d0 kan, till exempel, användas i byggnader av klass P1 med högsta höjd på 56 meter. Denna brandklass är ett krav för invändiga ytor i vårdinrättningar av brandklass P1 och P2 och många andra offentliga utrymmen.

LÄS MER OM ANVÄNDNING AV TRÄPRODUKTER I BRANDKLASS B-S1, D0 →

nt_deco_kansi_mockup

LADDA NER BROSCHYR FÖR NT DECO!

Läs mer om NT DECO – det halvgenomskinliga brandskyddsmedlet för trä.

Ladda ner här →

3. BRANDSKYDDSBEHANDLINGSMETODER FÖR TRÄPRODUKTER


Trä är på samma gång ett brännbart och brandsäkert material. I en brand förkolnas obehandlat trä jämnt med en hastighet på cirka 1 mm per minut, så dess uppträdande i en brand kan förutsägas exakt.

Den brandbeständighet som krävs för träkonstruktioner kan uppnås genom att öka konstruktionens storlek, lägga till en skyddande beklädnad, använda ett obrännbart isoleringsmaterial och genom att förbättra träkonstruktionens brandbeständighet med en brandskyddsbehandling. Industriell brandskyddsbehandling kan göras genom tryck- eller vakuumteknik, genom besprutning, pensling eller doppning.

För invändiga och utvändiga träpaneler är behandling med brandskyddsmedel det vanligaste sättet att förbättra en produkts brandegenskaper. Förutom industriell behandling kan brandskyddsmedlet även appliceras manuellt under byggandet.

LÄS MER OM INDUSTRIELLA BRANDSKYDDSBEHANDLINGSMETODER FÖR TRÄPRODUKTER →

 

Nordtreat fire protection Fazer

 

INDUSTRIELL BRANDSKYDDSBEHANDLING AV TRÄPRODUKTER

Alla synliga träytor omfattas av kraven för brandklass B-s1,d0 i många byggnader. Det mest förståndiga sättet att uppfylla kravet är att välja industriellt brandskyddsbehandlade träprodukter som är monteringsfärdiga. Detta gör det enklare att verifiera ytmaterialets brandklassöverensstämmelse, eliminerar behovet av tids- och arbetskraftskrävande omfattande behandling på plats och säkerställer att den slutliga produkten är enhetlig i fråga om färgton och kvalitet.

LÄS MER OM SKILLNADEN MELLAN INDUSTRIELL BEHANDLING OCH BEHANDLING PÅ PLATS →

 

BRANDSKYDDSBEHANDLING AV TRÄPRODUKTER PÅ PLATS

Det vanligaste skälet till manuell brandskyddsbehandling under byggtiden är att lämpliga industriellt behandlade produkter inte finns tillgängliga. Behovet av brandskyddsbehandling kan också bli uppenbart först under byggtiden.

Endast ogiftiga brandskyddsmedel som är säkra för människors hälsa och miljön, t.ex. NT DECO, är lämpliga för användning på plats. Detta säkerställer att lagringen, användningen av produkterna liksom rengöring av byggarbetsplatsen är säkra och inte medför onödiga risker.

LÄS MER OM BRANDSKYDDSBEHANDLING PÅ PLATS →

 

Nordtreat_on_site_fire_protection_service-1

AUKTORISERAT BRANDSKYDD PÅ PLATS

Lär dig om brandskyddsbehandling på plats som uppfyller kraven i Eurocode B-s1, d0.

Ladda ner broschyr →

BRANDSKYDDSBEHANDLING OCH BYGGEFFEKTIVITET

Efterfrågan på träbyggnadsteknik och monteringsfärdiga produkter utvecklas snabbt. Användning av monteringsfärdiga behandlade träprodukter, vägg- och rumselement påskyndar byggprocessen och bidrar till att eliminera risker, eftersom färre arbetsmoment måste utföras på plats.

LÄS MER OM BRANDSKYDDSBEHANDLING OCH UPPBYGGNAD →

4. BRANDSKYDDSMEDEL FÖR TRÄPRODUKTER

 

Brandskyddsmedel är medel som används för att bromsa eller stoppa brandens spridning eller minska dess intensitet. Brandskyddsmedel förhindrar också rökutveckling vid en brand. De fungerar vanligen genom kemiska reaktioner som minskar brännbarheten eller fördröjer förbränningen av det behandlade materialet. Brandskyddsmedel kan också kyla ner material genom fysisk inverkan eller endoterma kemiska reaktioner.

Brandskyddsmedel för träprodukter finns i form av beläggningar, inklusive färger, lacker och betser, liksom i form av produkter för tryckbehandling som endast är avsedda för industriell användning. Beroende på produkten kan beläggningen appliceras genom besprutning, pensling eller på en beläggningslinje med olika pensel-, vakuum- och sprayapplikatorer.


BRANDSKYDDSMEDLENS MILJÖVÄNLIGHET

Användningen av trä i byggande blir allt vanligare tack vare dess många fördelar, men också för att byggbranschen tar till sig ett tillvägagångssätt som är mer i linje med hållbarhetsprinciperna. Människor vill bo och arbeta i estetiskt tilltalande, miljövänliga och säkra byggnader. Nuvarande teknik gör det möjligt att erbjuda ogiftiga brandskyddsmedel utan att äventyra funktionaliteten. Att välja ogiftiga skyddsmedel är att satsa på miljön, människors hälsa och säkerhet.

Traditionellt sett har många industriella behandlingsmetoder innehållit ämnen som är skadliga för människor, djur och/eller miljön, som t.ex. borsyra, bor, bromider, formaldehyd och ammoniak. Trä som behandlats med sådana ämnen ger inte bara upphov till utsläpp under hela sin livscykel, utan det bromsar också byggandet eftersom produkterna kräver särskilda beläggningar, vilket fördröjer den övergripande processen och leder till högre kostnader.

Nordtreats brandskyddsmedel är vattenbaserade och pH-neutrala. De innehåller endast patenterade livsmedelssäkra föreningar och ogiftiga tillsatser. När brandskyddsmedlet absorberas in i träet till ett djup av 2–3 mm bildar det ett andningsbart membran, som förbättrar beläggningens varaktighet samtidigt som det gör det lättare att rengöra ytorna. Lösningarna påverkar träets pyrolys genom att skapa ett skyddande skikt av sot. Det behandlade träet avger vattenånga vid förbränning, vilket sänker förbränningstemperaturen och bromsar brandspridningen.

I idealfallet kan brandhämmare förbättra träets egenskaper, t.ex. genom att skydda det från effekterna av solljus och väderpåverkan, vilket Nordtreats produkter gör.

LÄS MER OM MILJÖVÄNLIGA BRANDSKYDDSMEDEL →

 

INOMHUSUTSLÄPP FRÅN BRANDSKYDDSMEDEL

För inomhusytor eller andra synliga invändiga ytor av trä som kräver brandskyddsbehandling är den säkraste lösningen när det gäller luftkvalitet inomhus att välja ett ogiftigt hämmande medel med lägsta möjliga utsläpp. Låga utsläpp verifieras genom att testa utsläppen av VOC (flyktiga organiska föreningar) från produkten.

Den bästa utsläppsklassen i Finland är M1, som Nordtreats produkter uppfyller, inklusive NT DECO som har låga utsläpp. När det hämmande medlet absorberas in i träet bildar det ett andningsbart membran, som gör det lättare att rengöra ytan vid behov.

LÄS MER OM HUR BRANDSKYDDSBEHANDLAT TRÄ PÅVERKAR LUFTKVALITETEN INOMHUS →

Nordtreat fire protection Opinmaki school

5. TILLVERKNING AV BRANDSKYDDSBEHANDLADE TRÄPRODUKTER

 

Industriell brandskyddsbehandling kan appliceras på träpaneler med tryck, vakuum, besprutning, målning eller genom att sänka ned träprodukten i brandskyddsmedlet.

Träprodukter som tillverkats med Nordtreats brandskyddsmedel är genuint monteringsfärdiga och kräver ingen ytterligare behandling under byggtiden. Behovet av och frekvensen för återbehandling beror på träkonstruktionens placering i byggnaden.

Industriell brandskyddsbehandling kan inkluderas i produktcertifieringen (CE/ETA) av en träprodukt. Nordtreat ger vägledning till tillverkare av träprodukter och ytbehandlingsföretag i certifieringsprocesser för brandskyddsmedel. Detta gör det möjligt för tillverkare att lansera brandskyddsbehandlade, monteringsfärdiga träprodukter.

LÄS MER OM INDUSTRIELL BRANDSKYDDSBEHANDLING AV TRÄ →

 

SÄKER PRODUKTION OCH FÖRVARING


Det är viktigt att säkerställa säkerhet och hälsa på arbetsplatsen både i produktion och på byggarbetsplatser. Kemikalier har en roll att spela när det gäller arbetssäkerhet och smidighet i verksamheten.

Ogiftiga, pH-neutrala och lösningsmedelsfria brandskyddsmedel är säkra att hantera och använda. Dessa medel gör det också snabbare att rengöra produktlinjer och verktyg.

Hantering av Nordtreats produkter i en industriell miljö eller på en byggarbetsplats kräver användning av vanlig skyddsutrustning. Produkterna kan också lagras under normala lagringsvillkor.

LÄS MER OM FÖRDELARNA MED OGIFTIGA BRANDSKYDDSMEDEL →

 

PRODUKTUTVECKLING OCH CERTIFIERING AV BRANDSKYDDSMEDEL

Tillväxten av industriellt träbyggande är beroende av att det finns hållbara och miljövänliga lösningar för brandskyddsbehandling av trä. Sektorn utvecklas verkligen snabbt och Nordtreat har ett nära samarbete med ledande forskningsinstitut, universitet och tillverkare.

Certifiering av flamhämning för träprodukter är praktiskt taget en förutsättning för att visa att industriella brandskyddsprocesser uppfyller relevanta kvalitetskrav. Det rekommenderas även att utföra CE-certifiering i samarbete med tillverkaren av brandskyddsmedel.


BRANDSKYDDSBEHANDLADE BYGGPRODUKTER AV VIRKE

CE-märkta och monteringsfärdiga brandskyddsbehandlade träprodukter av klass B-s1,d0 finns tillgängliga från många tillverkare. Sådana produkter är t.ex. inomhus- och utomhuspaneler av olika träslag.

Det finns också industriellt brandskyddsbehandlade massiva träprodukter, inklusive CLT- och LVL-element och glulam-balkar.

LÄS MER OM BRANDSKYDDSBEHANDLADE TRÄPRODUKTER →

CLT guide

LADDA NER CLT-GUIDE!

Läs om användningen av CLT-element och miljövänligt brandskydd av naturliga träytor.

Ladda ner här →

6. BRANDSKYDDSBEHANDLINGENS VARAKTIGHET

Brandskyddsbehandlingens effektivitet beror på brandskyddsmedlet, behandlingsmetod och behandlingsförhållanden. Det enklaste och säkraste sättet är att välja träprodukter som industriellt behandlats med brandskyddsmedel från en certifierad leverantör. Formgivarna bör dock inte bara tänka på installationens brandklass, utan även på aspekter som rör produktens långsiktiga livscykel.

LÄS MER OM VARAKTIGHETEN HOS TRÄPRODUKTERS BRANDREAKTIONSPRESTANDA ENLIGT KLASSIFICERINGSSTANDARDEN EN 16755:2017 →

 

Certifierade träprodukter som behandlats med NT DECO kommer till exempel att bibehålla sina brandskyddsbehandlingsegenskaper vid användning inomhus under hela byggnadens livscykel, om inte träprodukterna skadas mekaniskt.

Produkter som används utomhus måste behandlas på nytt efter 5 till 15 år, beroende på hur de utsätts för väderförhållanden. Nordtreats brandskyddande återbehandling kan ske genom besprutning eller med en rulle eller pensel enligt underhållsinstruktionerna.

Träprodukter som behandlats med Nordtreats brandskyddsmedel innehåller inga skadliga ämnen, vilket innebär att produkterna kan återvinnas som obehandlade träprodukter.

LÄS MER OM BRANDSKYDDSBEHANDLINGENS VARAKTIGHET →

7. UTSEENDE PÅ BRANDSKYDDSBEHANDLAT TRÄ

Brandskyddsmedel för trä finns i täckande färger och i genomskinliga (klara eller tonade) betser. Brandegenskaperna för dessa alternativ beror på deT valda brandskyddsmedlet och behandlingsmetoden.

Trä används inom byggbranschen på grund av dess många fördelar. En av dessa är den mångsidighet som olika träslags korn ger. De ger en naturlig variation på de synliga ytorna.

 

Nordtreat Fire protection Monikko

 

Brandskyddsmedlet kan påverka träproduktens utseende avsevärt. När det visuella utseendet av naturligt trä med korn föredras, är genomskinligt brandskyddsmedel rätt val. Beläggningen kan vara klar eller tonad. Båda alternativen gör det möjligt för materialets naturliga egenskaper att skina igenom. Det klara alternativet behåller träets naturliga färg medan det tonade alternativet ger obegränsade möjligheter till design med färg.

Träprodukten kan också beläggas med en brandskyddsfärg, men detta kräver vanligtvis en ny behandling under installationen eller kort därefter.


GENOMSKINLIGA BRANDSKYDDSMEDEL


Den nya generationens genomskinliga brandskyddsmedel är säkra och miljövänliga. NT DECO finns i klart format och i tusentals toner. Dessa produkter är perfekta för brandskyddsbehandling av synliga invändiga och utvändiga träytor, inklusive staket, balkonger, visuella barriärer och väggstommar.

TA REDA PÅ MER OMBRANDSKYDDSMEDLET NT DECO →

 

VISUELLA ALTERNATIV FÖR BRANDSKYDDSMEDEL

NT DECO kan produceras i exakt rätt ton. Kollektionen Nordic Hues innehåller våra mest populära toner. Arkitekter, designers, tillverkare av träprodukter och byggföretag kan beställa prover från denna palett eller i någon annan färg.

FÅ FÄRGEXPERTENS TIPS FÖR ATT VÄLJA TONER →

Samples of fire protected wood

BESTÄLL FÄRGPROVER FÖR BRANDSKYDDSBEHANDLAT TRÄ!

Välj populära nyanser från våra tonkollektioner eller definiera dina egna toner.

BESTÄLL NU →

EXEMPEL PÅ BRANDSKYDDSBEHANDLADE TRÄBYGGNADER

Tusentals byggnader i flera länder har brandskyddsbehandlats med Nordtreats produkter.

SE VÅRA REFERENSER →

 

Nordtreat fire protection Eskolantie

 

BRANDSKYDDSFÄRGER OCH -BETSER

Om så önskas kan träets korn täckas med brandskyddsfärg. Flamhämmare uppfyller vanligtvis kraven i Euroclass B-s1,d0 när de appliceras med certifierade industriella processer. Brandskyddsfärger kan också innehålla ämnen som behandlar träet mot mögel och svamp. Ljusa träytor kan också skyddas med en brandskyddsbets, vilket gör att träets naturliga toner och korn kan skina igenom.

Brandskyddsfärger och betser baserade på olika kemiska sammansättningar och effekter är lättillgängliga på marknaden. Dessa medel är vanligtvis lämpliga för certifierade industriella processer.

8. MER INFORMATION OM BRANDSKYDDSBEHANDLING AV TRÄPRODUKTER

Kraven på brandskyddsbehandling av trä utvecklas, och brandskyddsmedel samt brandskyddsbehandlingsmetoder utvecklas snabbt. Kontakta Nordtreats tekniska support för mer information om miljövänliga brandskyddsmedel eller certifiering av industriella brandskyddsbehandlingsprocesser.

LÄS MER OM NORDTREAT →

Teknisk support

KONTAKTA TEKNISK SUPPORT!

Vänligen kontakta Teknisk support för mer information.

KONTAKTA TEKNISK SUPPORT →