Etsimme kasvuhakuista aluemyyntipäällikköä Suomen markkinalle – lue lisää ja hae!

PUUN PALOSUOJAUS

PUUTUOTTEET JA PALOTURVALLISUUS

Aidon puun kestävyys, monipuolisuus sekä esteettiset ja ekologiset arvot innoittavat uusien puutuotteiden ja puurakentamisen teknologioiden kehittäjiä. Nykyaikaiset palonsuoja-aineet parantavat puun luontaisia palonkesto-ominaisuuksia ja mahdollistavat mm. monikerroksisten puurakennusten toteuttamisen rakennus- ja paloturvallisuusmääräysten mukaisesti.

1. PUURAKENNUSTEN PALOSUOJAUS

 

Ympäristöarvot vaikuttavat osaltaan rakentamisen tavoitteisiin ja sääntelyyn. Ekologisten puutuotteiden nopea tuotekehitys ja eri materiaaleja yhdistävän hybridirakentamisen kehittyminen ovat mahdollistaneet rakennusmääräysten muutoksen monissa maissa niin, että yhä korkeampia rakennuksia voidaan toteuttaa puurunkoisina.

Puu on paloturvallinen rakennusmateriaali, sillä sen käyttäytyminen palotilanteessa tunnetaan hyvin. Puurunkoinen talo kestää pitkään sortumatta palon aikana, sillä pintojen hiiltyminen suojaa rakenteita tulelta. Maailmalla korkein puurunkoinen talo vuonna 2019 on 18-kerroksinen Mjøstårnet Norjan Brumunddalissa.

LUE LISÄÄ PUURAKENTAMISEN KEHITYKSESTÄ →

2. PUUN PALOSUOJAUKSEN VAATIMUKSET

 

Tärkeintä on, että palosuojausratkaisu täyttää rakennusmääräysten vaatimukset. Muita tärkeitä näkökohtia ovat palosuojauksen visuaaliset vaihtoehdot, kestävyys sekä terveys- ja ympäristöturvallisuus. Lisäksi ratkaisun on oltava taloudellinen toimivuuteensa nähden.

Puurakentamisen paloturvallisuusvaatimukset ovat kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten rakennusmääräysten mukaan korkeat. Euroopassa eurooppalaiset rakennusstandardit muodostavat vaatimusten ytimen. Eurocode 5 antaa ohjeet rakentamisen puutuotteiden suunnittelulle: massiivipuulle, puisille pylväille, sahatulle, höylätylle ja liimatulle puutavaralle, kantaville puurakenteille (esim. LVL ja CLT) sekä puulevyille. Tämä ohjeistus sisältää myös rakenteelliset palomääräykset.

 

PUUTUOTTEIDEN PALOTESTAUS

 

Rakennusmateriaalien valmistajat testaavat tuotteiden palokäyttäytymistä monella tavoin jo tuotekehitysvaiheessa. Euroopassa rakennusmääräysten edellyttämä paloluokitus tehdään kaikille rakennustuotteille – myös puutuotteille – luokitusstandardin SFS-EN 13501-1 + A1 mukaisesti Euroluokkajärjestelmän testien avulla. Testauksen suorittaa akreditoitu kaupallinen testilaboratorio.

LUE LISÄÄ PUUTUOTTEIDEN PALOTESTAUKSESTA →

 

EUROLUOKKAJÄRJESTELMÄ

 

Rakennustuotteiden eurooppalainen palotestaus perustuu Euroluokkajärjestelmään, joka määritellään seuraavien standardoitujen testien avulla:

1. Rakennustuotteiden palotekninen testaus - palamattomuus: EN ISO 1182

2. Rakennustuotteiden palotekninen testaus - yksittäisen poltettavan tuotteen testi (SBI): EN 13823

3. Rakennustuotteiden palotekninen testaus - syttyvyys: EN ISO 11925-2

 

Esimerkiksi Nordtreatin palonestoaineilla käsitellyt puutuotteet täyttävät Euroclass B-s1, d0 vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että tuotteet vaikuttavat palon etenemiseen hyvin vähäisessä määrin, niiden savun tuotanto on erittäin vähäistä eivätkä ne aiheuta palavia pisaroita. Rakennusmateriaalien Euroluokkavaatimukset ovat A1, A2, B, C, D, E ja F. Savun tuotanto ja palavien pisaroiden muodostuminen ilmaistaan lisäluokilla s ja d. Savuntuotantoluokat ovat s1, s2 ja s3, ja palava pisaroituminen ilmaistaan luokilla 0, d1 ja d2.

 

EUROLUOKITUKSEN PALOLUOKKIEN OMINAISUUDET

 
A1 Tuotteet eivät osallistu palamiseen missään palon vaiheessa
A2 Tuotteet osallistuvat palamiseen äärimmäisen vähän
B Tuotteet osallistuvat palamiseen hyvin vähäisessä määrin
C Tuotteet osallistuvat palamiseen vähäisessä määrin
D Tuotteet osallistuvat paloon rajoitetussa määrin
E Tuotteet osallistuvat paloon kohtuullisessa määrin
F Tuotteen palokäyttäytymistä ei ole määritetty
s1 Savunmuodostus on erittäin vähäinen
s2 Savunmuodostus on rajoittunutta
s3 Savunmuodostukselle ei ole rajoitusta
d0 Ei palavia pisaroita tai kappaleita
d1 Rajoitetusti palavia pisaroita tai kappaleita
d2 Ei rajoitusta palaville pisaroille ja kappaleille

 

PALOLUOKAN B-S1, D0 PUUTUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEET

 

Suomessa rakennukset on jaettu käyttötarkoituksen, rungon ja osastoivien rakennusosien palonkestävyden mukaan neljään paloluokkaan (P0, P1, P2, P3). Rakennuksen paloluokka, kerrosten lukumäärä ja puutuotteiden käyttökohteet ratkaisevat sen, minkä euroluokan täyttäviä tuotteita rakenteissa on käytettävä.

Euroluokituksen mukaisen paloluokan B-s1, d0 täyttäviä ulkoverhouspaneeleita voidaan käyttää esimerkiksi enintään 56 metrin korkuisissa P1-luokan rakennuksissa. Sisäverhouksissa tätä paloluokkaa edellytetään esimerkiksi P1- ja P2-paloluokan hoitolaitoksissa sekä monissa muissa julkisissa tiloissa.

LUE LISÄÄ PALOLUOKAN B-S1, D0 PUUTUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEISTA →

Nordtreat opas

LATAA PALOSUOJAUSOPAS!

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.

Lataa täältä →

3. PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUSMENETELMÄT

 

Puu on samanaikaisesti palava ja palonkestävä materiaali. Tulipalossa käsittelemätön puu hiiltyy tasaisesti noin 1 mm minuutissa, joten sen käyttäytyminen palotilanteessa voidaan ennustaa tarkasti.

Puurakenteilta vaadittu palonkestävyys voidaan saavuttaa lisäämällä rakenteen kokoa, lisäämällä suojaava pintakerros, käyttämällä palamatonta eristemateriaalia sekä parantamalla puurakenteen palonkestävyyttä käsittelemällä se palonsuoja-aineella. Teollinen palosuojauskäsittely voidaan tehdä painekäsittelemällä, vakuumitekniikalla, ruiskuttamalla, maalaamalla tai upottamalla puutuote palonsuoja-aineesen.

Sisätilojen ja ulkopintojen verhouksissa tuotteen käsittely palonsuoja-aineilla on yleisin tapa parantaa tuotteen paloturvallisuutta. Teollisen käsittelyn lisäksi palonsuoja-aineita voidaan käyttää myös manuaalisesti rakennusprosessin yhteydessä.

LUE LISÄÄ PUUTUOTTEIDEN TEOLLISISTA PALOSUOJAUSMENETELMISTÄ →

 

Nordtreat palosuojaus Fazer vierailukeskus

 

PUUTUOTTEIDEN TEOLLINEN PALOSUOJAUS

 

Näkyviin jääviltä puupinnoilta edellytetään monissa rakennuskohteissa B-s1, d0 paloluokituksen täyttämistä. Tämä vaatimus on yksinkertaisinta ja nopeinta täyttää valitsemalla kohteeseen täysin asennusvalmiit, serifioidun menetelmän mukaan teollisesti palosuojatut puutuotteet. Näin pinnan paloluokituksen vaatimuksenmukaisuus on helposti todettavissa, rakentaminen sujuu ilman aikaa ja työvoimaa vieviä työmaalla tehtäviä laajoja pintakäsittelyjä ja lopputuloksena on sävyltään ja ominaisuuksiltaan tasalaatuinen pinta.

LUE MYÖS TEOLLISEN JA RAKENNUSTYÖMAALLA TEHTÄVÄN PUUN PALOSUOJAUKSEN EROISTA →

 

Palosuojattujen puutuotteiden valmistajat

LÖYDÄ PALOSUOJATTUJEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTAJAT!

Tutustu ja tilaa projektiisi teollisesti palosuojattuja puutuotteita!

Tutustu valmistajiin →

PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUS RAKENNUSTYÖMAALLA


Rakennusvaiheessa tehtävä puupintojen manuaalinen palosuojaus on useimmiten seuraus siitä, että sopivia teollisesti palosuojattuja tuotteita ei ole ollut saatavilla. Palosuojauksen tarve voi myös käydä ilmi vasta rakennusvaiheessa.

Työmaakäyttöön sopivat vain myrkyttömät, ihmisille ja ympäristölle vaarattomat palonsuoja-aineet kuten NT DECO. Tällöin palonsuoja-aineen säilytys, käyttö sekä työmaan puhtaanapito on turvallista eikä aiheuta tarpeettomia riskejä.

LUE LISÄÄ TYÖMAALLA TEHTÄVÄSTÄ PUUN PALOSUOJAUKSESTA →

 

Nordtreat_On_site_fire_protection_brochure_FI

PUUN PALOSUOJAUS TYÖMAALLA

Tutustu työmaalla tehtävän paloluokan B-s1, d0 vaatimukset täyttävän palosuojauksen toteutukseen.

LATAA ESITE →

PALOSUOJAUS JA RAKENTAMISEN TEHOKKUUS

 

Puurakentamisen teknologiat ja yhä valmiimpien tuotteiden kysyntä kehittyvät nopeasti. Asennusvalmiiksi käsiteltyjen puutuotteiden sekä massiivipuisten seinä- ja tilaelementtien käyttäminen nopeuttaa rakentamista ja auttaa eliminoimaan riskejä, koska työmaalla toteutettavia työvaiheita on vähemmän.

LUE LISÄÄ PALOSUOJAUSMENETELMÄN VAIKUTUKSESTA RAKENTAMISEEN →

4. PUUTUOTTEIDEN PALONSUOJA-AINEET

 

Palonsuoja-aineita, joista käytetään myös nimeä palonestoaineet, ovat aineita, jotka hidastavat palon leviämistä, pysäyttävät palon leviämisen tai vähentävät sen voimakkuutta. Lisäksi ne vähentävät savun muodostusta palotilanteessa. Palonsuoja-aineiden toiminta perustuu tavallisesti kemiallisiin reaktioihin, jotka vähentävät syttyvyyttä tai viivästyttävät suojatun materiaalin palamista. Palonestoaineet voivat myös jäähdyttää materiaalia fysikaalisella toiminnalla tai endotermisillä kemiallisilla reaktioilla.

Puutuotteiden palonsuoja-aineita on saatavilla pintakäsittelytuotteina kuten maaleina, lakkoina, petseinä ja kyllästeinä sekä ainostaan teollisuuskäyttöön soveltuvina painekäsittelytuotteina. Pintakäsittelytuotteesta riippuen levitys voidaan tehdä ruiskuttamalla, sivelemällä tai teollisella linjastolla käyttäen erilaisia harja-, vakuumi- ja ruiskulevittimiä.

 

PALONSUOJA-AINEIDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

 

Puun käyttö rakentamisessa lisääntyy sen monien etujen vuoksi, mutta myös siksi, että rakentamisessa keskitytään yhä enemmän kestävän kehityksen mukaisten elinympäristöjen toteuttamiseen. Ihmiset haluavat elää ja työskennellä esteettisesti miellyttävissä, ympäristöystävällisissä ja turvallisessa rakennuksessa. Nykyaikainen teknologia tarjoaa puun palonsuoja-aineissa myrkyttömän vaihtoehdon ilman toimivuuteen liittyviä kompromisseja. Myrkyttömien palonsuoja-aineiden käyttäminen on valinta sekä ympäristön että ihmisten terveyden ja turvallisuuden puolesta.

Perinteisesti monet puun teolliset käsittelymenetelmät ovat sisältäneet ihmisille, eläimille ja/tai ympäristölle haitallisia aineita kuten boorihappo, boori, bromidit, formaldehydi ja ammoniakki. Näillä aineilla palosuojattu puu vaikuttaa koko elinkaarensa aikaisten päästöriskien lisäksi myös rakentamisen nopeuteen, sillä tuotteet edellyttävät erillistä viimeistelyä, mikä lisää rakennusaikaa ja rakentamisen kustannuksia.

Nordtreatin palonsuoja-aineet ovat vesipohjaisia, pH-neutraaleja ja ne sisältävät vain patentoituja elintarvikekelpoisia yhdisteitä ja myrkyttömiä lisäaineita. Imeytyessään puuhun 2-3 mm:n syvyydeltä ne muodostavat puun pintaan hengittävän kalvon, mikä lisää palosuojauksen kestävyyttä ja helpottaa pintojen puhdistamista. Palotilanteessa tuotteet vaikuttavat puun pyrolyysiin luomalla pintaan suojaavan hiilikerroksen. Näin käsitelty puu vapauttaa palaessaan myös vesihöyryä, mikä pienentää palamisreaktion lämpötilaa ja hidastaa palon leviämistä.

Parhaimmillaan palonsuoja-aineet parantavat puun ominaisuuksia myös muilla tavoin, esimerkiksi ehkäisemällä sään ja auringonvalon vaikutuksia, kuten Nordtreatin tuotteet tekevät.

LUE LISÄÄ YMPÄRISTÖLLE YSTÄVÄLLISISTÄ PALONSUOJA-AINEISTA →

 

PALONSUOJA-AINEIDEN SISÄILMAPÄÄSTÖT

Kun rakennuksen puisissa sisäverhouksissa tai muissa näkyviin jäävissä puupinnoissa edellytetään palosuojausta, sisäilman laadun kannalta turvallisin ratkaisu on valita myrkytön ja mahdollisimman vähäpäästöinen palonsuoja-aine. Vähäpäästöisyys todennetaan testaamalla tuotteen VOC-päästöt (Volatile Organic Compounds eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Suomessa rakennusmateriaalin paras päästöluokka on M1, johon kuuluu testatusti myös vähäpäästöinen palonsuoja-aine NT DECO. Imeytyessään puuhun se muodostaa puun pintaan hengittävän kalvon, jonka ansiosta pinta on helppo tarvittaessa puhdistaa.

LUE LISÄÄ PALOSUOJATUN PUUN VAIKUTUKSESTA SISÄILMAN LAATUUN →

 

Nordtreat palosuojaus Opinmäen koulu

5. PALOSUOJATTUJEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

 

Puupaneelien teollinen palosuojauskäsittely voidaan tehdä painekäsittelemällä, vakuumitekniikalla, ruiskuttamalla, maalaamalla tai upottamalla puutuote palonsuoja-aineeseen.

Nordtreatin palonsuoja-aineilla sertifioidusti valmistetut puutuotteet ovat aidosti asennusvalmiita, eli rakennusvaiheen yhteydessä niitä ei tarvitse enää käsitellä. Huoltokäsittelyn tarve ja aikaväli riippuvat mm. puurakenteen sijainnista rakennuksessa.

Teollinen palosuojauskäsittely on mahdollista sisällyttää puutuotteen tuotesertifiointiin (CE/ETA). Nordtreat ohjaa puutuotteiden valmistajia ja pintakäsittelijöitä palosuojauksen sertifiointiprosessin toteuttamisessa. Näin valmistajat voivat saattaa markkinoille palosuojattuja asennusvalmiita puutuotteita.

LUE LISÄÄ PUUTUOTTEIDEN TEOLLISESTA PALOSUOJAUKSESTA →

 

TURVALLINEN TUOTANTO JA VARASTOINTI

Työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää sekä teollisessa tuotannossa että rakennustyömailla. Käytössä olevat kemikaalit vaikuttavat osaltaan työntekijöiden turvallisuuteen ja prosessien sujuvuuteen.

Myrkyttömät, pH-neutraalit ja liuotinvapaat palonsuoja-aineet ovat turvallisia käsitellä ja käyttää. Ne myös nopeuttavat tuotantolinjojen ja työvälineiden puhdistusta.

Nordtreatin tuotteita käsiteltäessä sekä teollisuusympäristössä että rakennustyömaalla käytetään normaaleja suojavarusteita. Tavanomaiset varastointiolosuhteet riittävät.

LUE LISÄÄ MYRKYTTÖMÄN PALOSUOJAUKSEN EDUISTA →

 

PALONSUOJA-AINEIDEN TUOTEKEHITYS JA SERTIFIOINTI

Teollisen puurakentamisen kasvu edellyttää, että markkinoilla on kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja puun palosuojaukseen. Alan tuotekehitys onkin nopeaa, ja Nordtreat tekee tiivistä yhteistyötä sekä alan johtavien tutkimuslaitosten, yliopistojen että valmistajien kanssa.

Puutuotteiden palosuojauksen sertifiointi on käytännössä edellytys teollisten palosuojausprosessien laadun ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle. Myös tuotannon CE-merkintään oikeuttava sertifiointi kannattaa tehdä yhteistyössä palonsuoja-aineen valmistajan kanssa.

PALOSUOJATUT PUURAKENTAMISEN TUOTTEET

CE-merkittyjä ja asennusvalmiita, paloluokan B-s1,d0 täyttäviä palosuojattuja puutuotteita on saatavilla useilta valmistajilta. Tällaisia ovat esimerkiksi eri puulajeista valmistetut sisäverhouspaneelit ja ulkoverhouspaneelit.

Saatavilla on myös teollisesti palosuojattuja massiivipuisia palosuojattuja puutuotteita, kuten CLT- ja LVL-elementtejä sekä liimapuupalkkeja.

LUE LISÄÄ PALOSUOJATUISTA PUUTUOTTEISTA →

CLT-opas

LATAA CLT-OPAS!

Tutustu CLT-elementtien käyttöön ja pintojen ympäristöystävälliseen palosuojaukseen.

Lataa täältä →

6. PUUN PALOSUOJAUSKÄSITTELYN KESTÄVYYS

 

Palonsuoja-aine, käsittelymenetelmä sekä käsittelyolosuhteet vaikuttavat puutuotteen palonsuojakäsittelyn toimivuuteen. Yksinkertaisin ja varmin tapa on valita sertifioidun valmistajan teollisesti tuottamat palosuojatut puutuotteet. Suunnittelijoiden tulee kuitenkin huomioida puutuotteen asennusaikaisen paloluokituksen lisäksi palosuojauksen pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä asioita.

LUE LISÄÄ PUUN PALOSUOJAUKSEN PITKÄAIKAISKESTON TODENTAMISESTA LUOKITUSSTANDARDIN EN 16755:2017 MUKAAN →

 

Esimerkiksi sertifioidut puutuotteet, jotka on käsitelty NT DECO:lla, säilyttävät palonsuojaominaisuutensa sisätiloissa rakennuksen elinkaaren ajan, ellei puutuotteisiin synny mekaanisia vaurioita.

Ulkokäytössä uusintakäsittely on kuitenkin tarpeen 5-15 vuoden kuluttua riippuen siitä, kuinka suoralle säärasitukselle käsitelty puutuote altistuu. Nordtreatin palonsuoja-aineiden uusintakäsittely voidaan suorittaa ruiskuttamalla, telalla tai pensselillä kohdekohtaisten huolto-ohjeiden mukaisesti.

Koska Nordtreatin palonsuoja-aineilla käsitellyt puutuotteet eivät sisällä haitallisia aineita, puutuotteet voidaan kierrättää samalla tavoin kuin käsittelemättömät puutuotteet.

LUE LISÄÄ PALOSUOJAUKSEN KESTÄVYYDESTÄ →

LUE NT DECO -PALONSUOJA-AINEEN KÄYTÖSTÄ JOUTSENMERKITYISSÄ RAKENNUKSISSA →

7. PALOSUOJATUN PUUN ULKONÄKÖ

 

Puun palonsuoja-aineita on saatavilla peittävinä maaleina ja läpikuultavina (kirkkaina tai värjättyinä) petseinä. Näiden vaihtoehtojen toimivuus riippuu valitusta palonsuoja-aineesta ja käsittelymenetelmästä.

Puuta käytetään rakentamisessa monien etujensa vuoksi. Yksi näistä on eri puulajien mahdollistama monimuotoinen ilme kauniine syyrakenteineen. Ne tarjoavat luonnollista vaihtelua näkyville pinnoille.

Nordtreat palosuojaus Monikko

Käytetty palosuoja-aine vaikuttaa olennaisesti puutuotteen ulkonäköön.
Jos puun luonnolliset syykuviot ja vaihtelevuus halutaan näkyviin, oikea ratkaisu on valita kuultava palonsuoja-aine. Väri voi olla kirkas tai sävytetty – molemmissa vaihtoehdoissa puumateriaalin ominaispiirteet jäävät näkyviin. Kirkas vaihtoehto jättää puun luonnollisen värin näkyviin, kun taas sävytetty palonsuoja-aine tarjoaa suunnittelijalle rajattomasti värivaihtoehtoja.

Jos luonnollista puuta ei ole tarkoitus näyttää, pinta voidaan käsitellä palosuojamaalilla – mikä kuitenkin yleensä edellyttää jälkikäsittelyä asentamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen.

 

KUULTAVAT PALONSUOJA-AINEET

Uuden sukupolven kuultavat palonsuoja-aineet ovat turvallisia ja ympäristölle ystävällisiä. NT DECO on saatavana kirkkaana sekä tuhansiin väreihin sävytettynä. Se sopii sekä sisällä näkyviin jäävien puupintojen palosuojaukseen että ulkoverhousten ja muiden ulkorakenteiden kuten aitojen, parvekkeiden ja näkösuojien pintarakenteisiin ja koolauksiin.

TUTUSTU NT DECO -PALONSUOJA-AINEESEEN →

 

PALONSUOJA-AINEEN SÄVYTYS

NT DECO voidaan valmistaa täsmälleen halutun sävyisenä. Suosituimmat sävyt sisältyvät Nordic Hues 2020 -kokoelmaan. Arkkitehdit, suunnittelijat, puutuotteiden valmistajat ja rakennusliikkeet voivat tilata näytteitä näistä sekä millä tahansa muulla värisävyllä käsitellyistä puutuotteista.

LUE VÄRIASIANTUNTIJAN VINKIT SÄVYJEN VALINTAAN →

NT DECO näytteet

TILAA SÄVYNÄYTTEITÄ PALOSUOJATUSTA PUUSTA!

Valitse kuultavat sävyt kokoelmastamme tai määrittele omat sävysi.

Tilaa sävynäytteitä →

ESIMERKKEJÄ PALOSUOJATUISTA PUURAKENNUKSISTA


Nordtreatin tuotteilla on palosuojattu tuhansia puurakennuksia eri maissa.

TUTUSTU REFERENSSEIHIN →

 

Nordtreat palosuojaus Eskolantie

 

PALOSUOJAMAALIT JA -LAKAT

Kun puun syykuvioiden ei haluta näkyvän, puutuotteet voidaan käsitellä peittävällä palosuojamaalilla. Tyypillisesti palosuojamaaleilla voidaan sertifioidussa teollisessa prosessissa saavuttaa euroluokan B-s1, d0 vaatimukset. Palonsuojamaalit voivat sisältää myös aineita, jotka suojaavat puuta homeilta ja sieniltä. Sisätilojen vaaleita puupintoja voidaan palosuojata myös kirkkaan palosuojalakan avulla, jolloin puun omat sävyt ja kuviot jäävät näkyviin.

Markkinoilla on erilaisiin kemiallisiin koostumuksiin ja toimintaperiaatteisiin perustuvia palosuojamaaleja ja -lakkoja. Ne sopivat ensisijaisesti sertifioituihin teollisiin prosesseihin.

8. LISÄTIETOA PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUKSESTA

 

Puun palosuojaukseen liittyvät vaatimukset muuttuvat ja samalla palonsuoja-aineet ja palosuojausmenetelmät kehittyvät nopeasti. Ota yhteyttä Nordtreatin tekniseen tukeen, kun kaipaat tietoja ympäristölle ystävällisistä puun palonsuoja-aineista tai teollisen palosuojausprosessin sertifioinnista.

LUE LISÄÄ NORDTREATISTA →

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – TIETOA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSISTA →

PUUINFO – TIETOA PUURAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUDESTA →

Tekninen tuki

Ota yhteyttä!

Kysy lisää puun ympäristöystävällisestä palosuojauksesta.

Ota yhteyttä tekniseen tukeen →

LUE LISÄÄ AIHEESTA

8.9.2023
CLT:n palosuojaus paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti
1.3.2023
Miksi valita ympäristöystävällinen palonsuoja-aine puumateriaaleille
22.11.2022
Taalerin ensimmäinen bioteollisuusrahasto sijoittaa Nordtreatiin