BRANNBESKYTTELSE AV TRE

TREPRODUKTER OG BRANNSIKKERHET

Holdbarhet, allsidighet, estetikk og miljøegenskaper inspirerer designerne bak nyskapende treprodukter og byggematerialteknologier. Moderne brannhemmere forbedrer treets naturlige brannmotstand, noe som gjør det mulig å bygge fleretasjes trebygg som oppfyller kravene i bygge- og brannsikkerhetsforskriftene.

 

1. BRANNBESKYTTELSE FOR TREBYGNINGER
 

Miljøverdier har innvirkning på mål og forskrifter for bygging. Den raske utviklingen av miljøvennlige treprodukter og utviklingen når det gjelder hybridkonstruksjon ved bruk av forskjellige materialer, har gjort det mulig for mange land å endre byggeforskriftene, slik at det kan bygges høyere bygninger med rammeverk av tre.

Tre er et brannsikkert byggmateriale fordi det er kjent hvordan det oppfører seg ved brann. En bygning med rammeverk i tre kan stå imot en brann lenge uten å kollapse fordi forkullingen av overflatene beskytter konstruksjonen mot brannen. Mjøstårnet i Brumunddal er med sine 18 etasjer verdens høyeste trebygning i 2019.

LES MER OM UTVIKLINGEN INNEN BYGGING MED TRE →

2. KRAV TIL BRANNBESKYTTELSE AV TRE


Hovedkriteriet for brannsikring er at løsningen oppfyller kravene i byggeforskriftene. Andre viktige aspekter er knyttet til visuelle alternativer, holdbarhet og hensyn til helse og miljøsikkerhet. Løsningen må også være økonomisk i et kostnad-nytte-perspektiv.

Standardene for brannsikring av trebygninger er høye i henhold til internasjonale, nasjonale og lokale byggeforskrifter I Europa utgjør de europeiske byggestandardene kjernen i kravene. Eurocode 5 beskriver hvordan man kan designe trebygninger med fast, saget, plan/stolpe, limlaminert tre, trebaserte byggeprodukter (for eksempel LVL og CLT) eller trebaserte paneler. Dette omfatter også forskrifter for strukturell branndesign.

 

BRANNTESTING AV TREPRODUKTER


Byggematerialenes brannegenskaper testes på ulike måter allerede under produktutviklingen. I Europa brannklassifiseres alle byggevarer, inkludert treprodukter, i henhold til standarden SFS-EN 13501-1 + A1 med tester i samsvar med euroklassesystemet. Testingen utføres av akkrediterte kommersielle testlaboratorier.

LES MER OM BRANNTESTING AV TREPRODUKTER →

 

EUROKLASSESYSTEMET

 

Europeisk branntesting av byggeprodukter er basert på Euroclass-systemet med følgende standardiserte tester:

1. Brannteknisk testing av byggeprodukter – ikke-brennbarhet: EN ISO 1182

2. Brannteknisk testing av byggeprodukter – test av enkeltbrennende element (SBI, single burning item): EN 13823

3. Brannteknisk testing av byggeprodukter – test av antennelighet: EN ISO 11925-2

 

Treprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat oppfyller for eksempel Euroclass B-s1, d0. Dette betyr at produktene bidrar i svært liten grad til brann, røykutviklingen er svært begrenset og det oppstår ikke brennende dråper. Euroclass-kravene til byggematerialer er A1, A2, B, C, D, E og F. Røykutvikling og dannelse av brennende dråper uttrykkes med tilleggsklassene s og d. Klassene for røykutvikling er s1, s2 og s3, og klassene for dannelse av brennende dråper er 0, d1 og d2.

 

EUROCLASS-KLASSENE INDIKERER FØLGENDE EGENSKAPER:


A1 Produkter bidrar ikke til brann.

A2 Produkter bidrar i ekstremt begrenset grad til brann.

B Produkter bidrar i svært begrenset grad til brann.

C Produkter bidrar i begrenset grad til brann.

D Produkter bidrar i akseptabel grad til brann.

E Produktet reaksjon på brann er akseptabel.

F Reaksjon på brann er ikke fastslått.

s1 Røykutvikling er svært begrenset.

s2 Røykutvikling er begrenset.

s3 Røykutvikling oppfyller ikke kravene til klasse s1 eller s2.

d0 Ingen brennende dråper eller partikler oppstår.

d1 Brennende dråper eller partikler slukker raskt.

d2 Danning av brennende dråper eller partikler oppfyller ikke kravene til klasse d0 eller d1.

 

TREPRODUKTER I BRANNKLASSE B-S1, D0

 

I Finland deles bygninger inn fire brannklasser (P0, P1, P2, P3) etter formål, rammeverk og brannskiller. Bygningens brannklasse, antall etasjer og bruken av treprodukter bestemmer euroklassen som produktene som brukes i konstruksjonen, må samsvare med.

Kledningspaneler som samsvarer med brannklasse B-s1, d0, kan for eksempel brukes i bygninger i klasse P1 med høyde på opptil 56 meter. Denne brannklassen er et krav for innvendige overflater i helse- og omsorgsinstitusjoner i brannklasse P1 og P2 og for flere andre offentlige bygg.

LES MER OM TREPRODUKTER I BRANNKLASSE B-S1 D0 →

NT DECO

Last ned brosjyre om NT DECO!

Ideelt brannhemmende middel for bærekraftig brannbeskyttelse av byggeprodukter av tre.

Last ned nå →

3. METODER FOR BRANNBESKYTTELSE AV TREPRODUKTER

 

Tre er både et brennbart og brannsikkert materiale. I en brann blir ubehandlet tre forkullet med en tilnærmet konstant hastighet på ca. 1 mm per minutt, slik at treets ytelse i en brann kan forutsies nøyaktig.

Den nødvendige brannmotstanden for trekonstruksjoner kan oppnås ved å øke dimensjonen på konstruksjonen, legge til beskyttende kledning, ved å bruke ikke-brennbart isolasjonsmateriale og ved å forbedre trekonstruksjonens brannmotstand ved hjelp av brannhemmende behandling. Industriell behandling med brannhemmer kan utføres ved hjelp av trykkbehandling, vakuumteknologi, sprøyting, pensling eller dypping.

For innvendig og utvendig trepanel er behandling med brannhemmer den vanligste metoden for å forbedre produktets brannsikkerhet. I tillegg til industriell behandling er det også mulig å påføre brannhemmer under byggeprosessen.

 

fazer4

 

INDUSTRIELL BRANNBESKYTTELSE AV TREPRODUKTER

I mange bygg er alle synlige treflater underlagt kravene for brannklasse B-s1 d0. Den sikreste måten å oppfylle disse kravene på, er å velge industrielt brannbeskyttede treprodukter som er klare til bruk. Det gjør det enklere å verifisere at overflatematerialet oppfyller kravene for brannklassen. Det eliminerer også tids- og arbeidskrevende brannhemmende behandling på byggeplassen og sikrer at det endelige produktet er ensartet med tanke på fargetone og kvalitet.

LES MER OM FORSKJELLENE MELLOM INDUSTRIELL BEHANDLING OG BEHANDLING PÅ BYGGEPLASSEN →

 

BRANNBESKYTTELSESBEHANDLING AV TREPRODUKTER PÅ BYGGEPLASSEN

Den vanligste grunnen til å velge manuell brannbeskyttelsesbehandling på byggeplassen er at det ikke finnes egnede industrielt behandlede produkter. Det kan også være at behovet for brannbeskyttelse først avdekkes i byggeprosessen.

Bare giftfrie brannhemmere som er trygge for både mennesker og miljø, for eksempel NT DECO, er egnet til behandling på byggeplassen. Dette sikrer at oppbevaring, bruk av produktene, samt rengjøring på byggeplassen, er trygg og ikke utgjør unødvendige risikoer.

LES MER OM BRANNBESKYTTELSE PÅ BYGGEPLASSEN →

 

BRANNBESKYTTELSE OG EFFEKTIV BYGGEPROSESS

Etterspørselen etter byggematerialteknologier og monteringsklare produkter er i rask utvikling. Bruk av monteringsklare treprodukter og vegg- og romelementer som er behandlet med brannhemmer, gir raskere byggeprosess og bidrar til å eliminere risikoer siden det færre arbeidstrinn som må utføres på byggeplassen.

LES MER OM BRANNBESKYTTELSE OG BYGGING →

4. BRANNHEMMERE FOR TREPRODUKTER

 

Brannhemmere, også kalt flammehemmere, er stoffer som brukes til å bremse eller stoppe spredningen av brann eller redusere intensiteten. Brannhemmere hindrer også røykdannelse under en brann. De fungerer ofte ved hjelp av kjemiske reaksjoner som reduserer brennbarheten eller forsinker antenningen av det beskyttede materialet. Brannhemmere kan også kjøle ned materialet gjennom fysisk funksjon eller endoterme kjemiske reaksjoner.

Brannhemmere for tre er tilgjengelige som overflatebehandlinger, inkludert maling, lakk og beis, og som produkter beregnet for industriell trykkbehandling av treverk. Avhengig av produktet, kan det brannhemmende middelet sprøytes eller pensles på, eller det kan påføres i en prosess som innbefatter forskjellige pensel-, vakuum- og spraybehandlinger.

 

MILJØVENNLIGHETEN TIL FLAMMEHEMMERE

Bruken av tre i byggeprosjekter blir stadig mer vanlig takket være treets mange fordeler, men også fordi byggebransjen omfavner løsninger som er mer i tråd med bærekraftsprinsippene. Folk ønsker å bo og jobbe i bygg som kombinerer estetikk, miljøvennlighet og sikkerhet. Dagens teknologi gir også giftfrie brannhemmere uten at sikkerheten kompromitteres. Giftfrie brannhemmere er et klokt valg for miljøet, folkehelsen og sikkerheten.

Tradisjonelt har mange industrielle behandlingsmetoder inneholdt stoffer som er skadelige for mennesker, dyr og/eller miljø, for eksempel borsyre, bor, bromider, formaldehyd og ammoniakk. Treverk som er behandlet med slike stoffer, har ofte utslipp gjennom hele levetiden. Det fører også til at byggeprosessen tar lengre tid fordi produktene krever spesifikke overflatebehandlinger, som forsinker framdriften og fører til høyere kostnader.

Nordtreats brannhemmere er vannbaserte, pH-nøytrale og inneholder bare patenterte næringsmiddelstoffer og giftfrie tilsetningsstoffer. Siden det brannhemmende middelet trekker ca. 2–3 mm inn i treverket danner det en pustende membran som gir forbedret holdbarhet og enklere rengjøring. Brannhemmerne påvirker pyrolysen for treverket ved at det dannes et beskyttende forkullet lag. Det behandlede treverket frigir vanndamp under brann, noe som reduserer forbrenningstemperaturen og senker spredningshastigheten.

Ideelt sett kan brannhemmere forbedre treets egenskaper, for eksempel ved å beskytte mot sollys- og værpåvirkning.

LES MER OM MILJØVENNLIGE BRANNHEMMERE →

 

INNENDØRS UTSLIPP FRA BRANNHEMMERE

Når det gjelder innvendige overflater eller andre synlige treflater innendørs som krever brannbeskyttelse, er giftfrie brannhemmere med lavest mulig utslipp den tryggeste løsningen med tanke på luftkvaliteten. Lave utslipp verifiseres ved å måle produktets utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC).

I Finland er M1 den beste utslippsklassen, og Nordtreats produkter tilhører denne klassen, inkludert lavutslippsproduktet NT DECO. Det brannhemmende middelet trekker inn i treverket og danner en pustende membran, som også gjør det enklere å rengjøre overflaten.

LES MER OM HVORDAN BRANNBESKYTTET TREVERK PÅVIRKER INNELUFTKVALITETEN →

opinmaenkoulu1

5. PRODUKSJON AV BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER

Industriell behandling med brannhemmer kan påføres trepaneler ved hjelp av trykk, vakuum, sprøyting, pensling eller dypping.

Treprodukter fremstilt med brannhemmere fra Nordtreats, er klare til montering og krever ikke ytterligere behandling i byggeprosessen. Behandlingsintervallet varierer avhengig av hvor i bygningen treverket et brukt.

Industriell behandling med brannhemmer kan være inkludert i produktsertifiseringen (CE/ETA) for et treprodukt. Nordtreat gir veiledning i sertifiseringsprosessen for brannhemmere til produsenter av treprodukter og firmaer innen overflatebehandling. Det gir produsentene mulighet til å lansere brannbeskyttede treprodukter som er klare til bruk.

TRYGG PRODUKSJON OG LAGRING

Det er viktig at sikkerhet og helse ivaretas både i produksjonen og på byggeplassen. Kjemikalier har betydning for arbeidssikkerhet og effektiv drift.

Giftfrie, pH-nøytrale og løsemiddelfrie brannhemmere er trygge å håndtere og bruke. Disse stoffene gir også raskere rengjøring av produksjonslinjer og verktøy.

Håndtering av Nordtreats produkter i et industrimiljø eller på en byggeplass krever bruk av vanlig verneutstyr. Produktene kan også oppbevares under vanlige lagringsforhold.

LES MER OM FORDELENE MED GIFTFRIE BRANNHEMMERE →

 

PRODUKTUTVIKLING OG SERTIFISERING AV BRANNHEMMERE

Veksten innen bygging med tre er avhengig av at det finnes bærekraftige og miljøvennlige løsninger til brannbeskyttelse av treverk. Sektoren er i rask utvikling, og Nordtreat samarbeider tett med ledende forskningsinstitutter, universiteter og produsenter.

Sertifisering av brannhemmere til treprodukter er en forutsetning for å kunne dokumentere at prosessene for industriell brannbeskyttelse er i tråd med gjeldende kvalitetskrav. Det anbefales også at det gjennomføres en CE-sertifisering i samarbeid med produsenten av brannhemmeren.

 

BRANNBESKYTTEDE BYGGEPRODUKTER AV TRE

Mange produsenter tilbyr CE-merkede og monteringsklare brannbeskyttede treprodukter i brannklasse B-s1 d0. Slike produkter omfatter for eksempel ulike typer innvendige og utvendige trepaneler.

Det finnes også industrielt brannbeskyttede produkter i massivtre, inkludert CLT- og LVL-elementer og limtrebjelker.

LES MER OM BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER →

CLT veiledning

Last ned CLT-veiledning!

Les om bruken av CLT-elementer og miljøvennlig brannbeskyttelse av naturlige treoverflater.

Last ned her →

6. HOLDBARHET PÅ BRANNBESKYTTENDE BEHANDLING

Hvor effektiv den brannbeskyttende behandlingen er, varierer avhengig av brannhemmer, behandlingsmetode og behandlingsforhold. Det enkleste og sikreste er å velge treprodukter som er industrielt behandlet med brannhemmer, fra en sertifisert leverandør. Designere må i tillegg også være oppmerksomme på brannklasse og aspekter knyttet til produktets langsiktige levetid.

Sertifiserte treprodukter behandlet med NT DECO beholder de brannbeskyttende egenskapene ved innendørs bruk gjennom hele byggets levetid, med mindre treproduktene skades mekanisk.

Produkter som brukes utendørs, må behandles på nytt etter 5 til 15 år, avhengig av eksponering for vær og vind. Ved ny behandling med Nordtreats brannhemmer kan produktet sprøytes, pensles eller rulles på i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene.

Treprodukter som er behandlet med Nordtreats brannhemmere, inneholder ingen skadelige stoffer, noe som betyr at de kan resirkuleres på samme måte som ubehandlet treverk.

LES MER OM BRANNBESKYTTELSENS HOLDBARHET → 

7. UTSEENDE PÅ BRANNBESKYTTET TREVERK

Brannhemmere for tre finnes både som heldekkende maling og transparent beis (med eller uten fargetone). Brannsikkerheten til disse alternativene er avhengig av valgt brannhemmer og behandlingsmetode.

Tre har en rekke egenskaper som gjør det til et populært byggemateriale. En av fordelene er at de ulike treslagene har forskjellig struktur. De gir en naturlig variasjon på synlige overflater.

 

Monikko_Nurmijarvi_Kuntotie3_Kuvio

Brannhemmeren kan ha stor innvirkning på treproduktets utseende. Når det er ønskelig å beholde treets naturlige utseende og struktur, vil en transparent brannhemmer være riktig valg. Den kan være med eller uten farge. Begge alternativene lar treverkets naturlige struktur skinne gjennom. Med en fargeløs brannhemmer beholdes treets naturlige farge, mens farget løsning gir ubegrensede muligheter for fargedesign.

Treproduktet kan også behandles med en brannhemmende maling, men dette krever vanligvis ny behandling under montering eller kort tid etterpå.TRANSPARENTE BRANNHEMMERE

Den nye generasjonen transparente brannhemmere er trygge og miljøvennlige. NT DECO er tilgjengelig som klar og i tusenvis av fargetoner. Disse produktene er velegnet til brannbeskyttelse av synlige treflater innendørs og utvendige flater, inkludert gjerder, balkonger, visuell skjerming og andre konstruksjoner.

MER INFORMASJON OM BRANNHEMMEREN NT DECO →

 

VISUELLE ALTERNATIVER FOR BRANNHEMMER


NT DECO kan leveres i nøyaktig riktig fargetone. Nordic Hues 2020-samlingen inneholder de mest populære fargene. Arkitekter, treproduktprodusenter og byggefirmaer kan bestille fargeprøver fra denne paletten eller av andre farger.

MER INFORMASJON FOR VALG AV FARGETONER →

FARGEPRØVER AV BRANNBESKYTTET TRE

BESTILL FARGEPRØVER AV BRANNBESKYTTET TRE!

Velg populære nyanser fra vårt utvalg eller definer egne toner.

Bestill nå →

EKSEMPLER PÅ BRANNBESKYTTEDE TREBYGG

Tusenvis av bygg i flere land er brannbeskyttet med produkter fra Nordtreat.

SE VÅRE REFERANSER →

 

eskolantie-2500-1250

 

BRANNHEMMENDE MALING OG BEIS

Treverk kan om ønskelig dekkes av brannhemmende maling. Brannhemmere oppfyller vanligvis kravene i euroklasse B-s1 d0 ved påføring i sertifiserte industrielle behandlingsprosesser. Brannhemmende maling kan også inneholde stoffer som beskytter treverket mot mugg og sopp. Lyse treflater kan også beskyttes med en brannhemmende beis som lar treets naturlige farge og struktur skinne gjennom.

Brannhemmende maling og beis basert på ulike kjemiske sammensetninger og effekter er tilgjengelige på markedet. Disse egner seg til sertifiserte industrielle behandlingsprosesser.

8. MER INFORMASJON OM BRANNBESKYTTELSE AV TREPRODUKTER

Kravene til brannbeskyttelse av tre utvides, og brannhemmere og brannbeskyttelsesmetodene er i rask utvikling. Kontakt Nordtreats tekniske støtte for å få mer informasjon om miljøvennlige brannhemmere eller sertifisering av industrielle brannbeskyttelsesprosesser.

LES MER OM NORDTREAT →

Teknisk støtte

Kontakt teknisk støtte!

For mer informasjon, ta kontakt med teknisk støtte.

Kontakt teknisk støtte →

LES MER

20.6.2024
ALTANA AG og UB FIGG investerer i NORDTREAT
2.3.2023
Hvorfor velge miljøvennlig flammehemmer for trematerialer
25.8.2022
NORFLAM er en ny flammehemmende løsning for innvendige trepaneler