VANLIGA FRÅGOR


FRÅGOR OCH SVAR OM FLAMSKYDDSBEHANDLING AV TRÄ


Här hittar du information om flamskyddsbehandling av träprodukter. Vi besvarar vanliga frågor om flamskyddskrav för träbyggnadsprodukter, flamskyddsmedlet NT DECO och hur det kan användas.

Nordtreat FAQ

HITTA FRÅGOR OCH SVAR EFTER ÄMNESKATEGORIER:

1. Flamskyddsbehandlingskrav och certifiering

Vad betyder B-s1,d0?

Brandreaktionsklassificeringen (Euroclass) B-s1,d0 betyder att de behandlade träprodukterna bidrar till branden i mycket begränsad omfattning, att deras rökproduktion är mycket begränsad och att inga flammande droppar uppstår. De olika klasserna för byggnadsmaterial är A1, A2, B, C, D, E och F. Rökproduktion och bildning av flammande droppar uttrycks med de ytterligare rökproduktionsklasserna s1, s2 och s3 och klasserna för bildning av flammande droppar d0, d1 och d2.

LÄS MER →

Vad är ett M1-certifikat?

M1 avser ett system för klassificering av utsläpp från byggnadsmaterial som utvecklats av Building Information Foundation RTS i Finland. Byggprodukterna är indelade i klasserna M1–M3, varav M1 är den bästa och indikerar låga utsläpp. Nordtreats NT DECO uppfyller utsläppsnormerna för klass M1, liksom följande normer för luftkvalitet inomhus: Indoor Air Comfort®, CDPH, A+, AgBB, BREEAM och LEED v4.

LÄS MER →

Vilka träslag täcker Nordtreats certifikat?

Enligt intyg från ackrediterade laboratorier och testinstitut kan Nordtreats brandhämmare NT DECO användas på gran, lärk och Western Red-cederträ.

2. Egenskaper och fördelar med flamskyddsmedlet NT DECO

Vilka är de huvudsakliga fördelarna med Nordtreats NT DECO?

Nordtreats NT DECO är den enda miljövänliga, icke-skadliga, vattenbaserade flamskyddsbehandlingen i en enda burk för träindustrin som kan användas både invändigt och utvändigt och som finns tillgänglig i tusentals halvgenomskinliga färger. NT DECO är säker och enkel att hantera och applicera. Den gör det möjligt att använda många träprodukter i brandkritiska miljöer, med bevisad brandreaktionsprestanda.

Vilka är skillnaderna mellan NT DECO och andra flamskyddssystem?

Nordtreats NT DECO ärett vattenburet, ekologiskt och ofarligt flamskyddsmedel, fritt från halogena komponenter. Det är en idealisk produkt för hållbart träbyggande.

Hur varaktigt är NT DECO vid utomhusbruk?

Nordtreats NT DECO är en genomskinlig träfärg som har utformats för användning utomhus för flamskyddsbehandling av t.ex. fasadbeklädnad. I denna miljö behåller ytan behandlad med NT DECO, när den behandlats enligt Nordtreats anvisningar, sina flamskyddsegenskaper och motstår direkt väderpåverkan i minst 5 (fem) år. NT DECO:s lämplighet för utomhusbruk har bekräftats i flera tester och bevisats av standarden EN 16755 “Bruksklasser för flamskyddsbehandlingens beständighet” med klassen EXT.

LÄS MER →

Erbjuder NT DECO något biologisk behandling för träet? Mot UV-strålning, svamp/mögel, insekter?

Nordtreats NT DECO behandlar träytor mot UV-strålning och effekterna av solljus.

Har NT DECO en tendens att flagna eller skalas av?

Nej, Nordtreats NT DECO mikropenetrerar träytan och bildar inte ett traditionellt ytskikt ovanpå träunderlaget. Därför är det inte möjligt att den skalas av eller flagnar.

Kan träprodukter behandlade med NT DECO återvinnas?

Små mängder kan behandlas i normalt träavfall. Större mängder ska behandlas i enlighet med lokal avfallsreglering.

Var och hur produceras NT DECO?

NT DECO produceras i Nordtreats egen fabrik i Porvoo, Finland. Produktionen är baserad på den senaste kemin och tekniken.

3. Slutanvändningar av flamskyddsmedlet NT DECO

Kan jag använda NT DECO för golv eller trappsteg?

Nej, Nordtreats NT DECO är utformad endast för vertikala träytor som inte utsätts för slitage och användning (som t.ex. golvbeläggningar). Klassificeringen för brandreaktionsprestandan B-s1,d0 ges endast för produkter som används vertikalt.

Skulle jag kunna göra behandling med NT DECO på trämaterial som står vertikalt utomhus?

Ja, men det måste säkerställas att Nordtreats anvisningar i det tekniska databladet för NT DECO följs. I vissa fall behövs tillfälligt väderskydd.

Kan jag använda NT DECO för snickeriprodukter som t.ex. dörrar och fönster?

Nej, Nordtreats NT DECO är avsedd för icke-dimensionella träprodukter som fasadpaneler och byggvirkesprodukter som CLT (korslimmat trä) och glulam (limmat laminerat virke).

4. Applicering av flamskyddsmedlet NT DECO

Vilken är den bästa metoden för att applicera NT DECO?

Nordtreats NT DECO är lämpligt för både industriell (borstmaskin, vakuumspray, flödesbeläggare, Airmix-spray) eller manuell behandling (med borste, spray). Behandla alltid träytorna enligt anvisningarna i det tekniska databladet för NT DECO.

Kan jag använda en primer innan jag målar träet med NT DECO?

Nej, Nordtreats NT DECO är utformad för att mikropenetrera träytan. Applicering av NT DECO på en primer skulle leda till dålig vidhäftning och påverka brandreaktionsprestandan.

Hur mycket NT DECO måste jag applicera för att uppnå brandklassen B-s1,d0?

För att uppnå brandreaktionsklass B-s1,d0 enligt EN 13501 måste de godkända träslagen gran, lärk och röd ceder behandlas med 350 g/m² på alla tillgängliga/synliga ytor, enligt tillverkarens anvisningar.

Vad är den rekommenderade torktiden för NT DECO?

Den mellanliggande torktiden mellan skikten bör vara 2 timmar i omgivningsförhållanden eller ca 6–10 minuter i torkförhållanden på 55–65 °C, beroende på träslaget, lufttemperaturen, luftfuktigheten, osv. Överdriven (>10 timmar) torkning mellan skikten skulle kunna leda till dålig impregnering av de intilliggande skikten. NT DECO är torr vid beröring efter 48 timmar vid +20 °C och genomsnittlig luftfuktighet på <65 %. Den slutliga ytan är klar för användning efter 7–10 dagar vid +20 °C och genomsnittlig luftfuktighet på <65 %.

Kan jag applicera en annan produkt ovanpå flamskyddssystemet NT DECO?

NT DECO är inte avsedd att beläggas genom lackering eller efterföljande behandling med filmbildande beläggningar och sådan efterbehandling skulle påverka klassificeringen av brandreaktion.

Hur kan jag göra behandlingen med NT DECO när installationen redan är gjord?

Nordtreats behandling med NT DECO för fasader ska appliceras på alla fyra sidorna av produkten för att uppfylla standardkraven för brandreaktion, så det inte är möjligt efter installationen har gjorts. CLT kan behandlas på plats efter installation.

Vilka materialskruvar och -spikar ska jag använda med trä som behandlats med NT DECO?

Använd alltid spikar eller skruvar av rostfritt stål som inte kan oxideras.

Var kan jag köpa NT DECO?

Nordtreats NT DECO är en teknisk färgprodukt för professionellt bruk. Den säljs inte på marknader för privat bruk. Om du är ett professionellt träbehandlingsföretag, målare eller ett byggföretag kan du kontakta Nordtreat direkt.

KONTAKTA NORDTREAT →

Var kan jag lagra NT DECO?

Nordtreats NT DECO lagras i normal förvaring där temperaturen är 4–30 °C och där produkten hålls borta från direkt solljus.

5. Underhåll av träytor behandlade med NT DECO

Vad är underhållsperioden i det brandhämmande systemet NT DECO?

Ytor i utvändiga förhållanden som behandlats med Nordtreats NT DECO, som t.ex. fasadbeklädnad, kommer att bibehålla sin brandreaktionsklassificering i minst fem (5) år när de är fullt utsatta för väder och vind. Efter fem (5) år ska behandlade ytor inspekteras för underhållsbehov.

Vad är underhållsvolymerna för NT DECO?

Påverkade ytor ska underhållsbehandlas genom att applicera 175–350 g/m2 NT DECO beroende på ytans kvalitet.

Varför har NT DECO endast ett femårigt certifikat för utomhusbruk?

Prestandan hos flamskyddsbehandlingen med NT DECO har testats i omfattande väderbeständighetstester enligt olika standarder som t.ex. EN 927 och EN 16755. Flamskyddsmedlets varaktighet beror inte bara på hur länge de aktiva flamskyddsämnena i NT DECO finns kvar, utan också på varaktigheten hos hela färgsystemet. Väderförhållanden utomhus är svåra förhållanden för målade träprodukter och dessa behöver underhåll. Nordtreat beslutade om en underhållsperiod på 5 år för att se till att de behandlade ytorna förblir behandlade och funktionsdugliga under lång tid.

6. Anskaffning av flamskyddsbehandlade träprodukter

Var kan jag köpa träprodukter (fasadbeklädnader, timmerstockar, CLT-material) som behandlats med NT DECO?

Kontakta Nordtreat. De tillhandahåller en lista över lokala partnerföretag som använder Nordtreats NT DECO för att erbjuda flamskyddade träprodukter av hög kvalitet.

KONTAKTA NORDTREAT →

REGISTRERA DIG FÖR FIRE PROTECTION INSIGHTS (FLAMSKYDDSINSIKTER)

Håll dig på rätt spår när det gäller brandsäkerhet för träprodukter. Vårt nyhetsbrev ger dig de senaste idéerna och lösningarna.