Flamskydd av KL-trä

2 23 2023 | FLAMSKYDD | BRANDSÄKERHETSKRAV | Träbyggande

KL-trä flamskydd med högsta brandklassningen för trä, b-s1,d0

Nordtreat har testat och klassificerat KL-träs flamskyddsbehandling i enlighet med europeisk klass B-s1, d0 i nära samarbete med Hoisko CLT. Syftet med samarbetet är att se till att endast tillförlitligt flamskyddade och samtidigt M1-klassade KL-träelement används på den växande träbyggnadsmarknaden.

KL-träelement av korslimmat massivt trä är redan i sin nuvarande form mycket brandsäkra konstruktioner. Många tillämpningar kräver dock flamskyddsbehandling av synliga KL-träytor i enlighet med kraven i den europeiska klassen B-s1, d0. 

Det finns ännu ingen europeisk produktstandard för KL-trä som tillåter CE-märkning, och därför måste överensstämmelsen av produktens brandtestning verifieras på annat sätt. Detta är viktigt eftersom byggnadstillsynsmyndigheterna annars kan acceptera ytbehandlingar som inte helt uppfyller kraven för den brandklass som krävs för byggnaden i fråga. 

 
Hoisko CLT house at Tuusulan asuntomessut

Hoisko CLT, Housing Fair Tuusula 2020

 

TESTADE BRANDTEKNISKA EGENSKAPER HOS FLAMSKYDDAD KL-TRÄ

 

Nordtreat och Hoisko CLT ville hitta en lösning på det ovannämnda problemet med tillförlitlig flamskyddsverifiering. Parterna delar uppfattningen att flamskyddsbehandlingar vars överensstämmelse inte kan verifieras av kostnadsskäl eller av andra skäl inte bör godkännas i KL-träkonstruktioner. Därför beslutade man att testa och certifiera flamskyddet för KL-träkonstruktioner vid forsknings- och utvecklingsinstitutet för skogs- och träprodukter (MeKA) i Lettland.

För testningen byggdes flera vinklar av 90 mm tjocka KL-träplattor av gran som tillverkats av Hoisko CLT. Dessa brandtestades genom att totalt 350 g/m2 NT DECO flamskyddsmedel applicerades. Konstruktionens brandmotstånd testades i standardiserade tester (t.ex. SBI) och befanns överensstämma med den europeiska klassen B-s1, d0.

 

Hoisko CLT production pressure

Tillverkning av KL-träelement, Hoisko CLT

 

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ CERTIFIERAD FLAMSKYDDAD KL-TRÄ

 

Efterfrågan på starka och stabila KL-träelement ökar snabbt. Försäljningschef Jukka Matti-TuuriHoisko CLT, Finlands största KL-trätillverkare, säger att företagets produktionsvolym nu ökar snabbt: 

"Vi hjälper gärna konstruktörer att implementera de mest funktionella och kostnadseffektiva KL-trälösningarna. Alla konstruktörer vet ännu inte hur produkten kan användas på bästa sätt."

 

Hoisko CLT truck handling

 

Den starka efterfrågan beror framför allt på kommunernas önskan att investera i koldioxidneutralt byggande när de bygger nya daghem, skolor och vårdlokaler. KL-trä är dock också idealisk för bostadsbyggande, som en bärande struktur av ett enda material för hållbara fristående hus, radhus och flerbostadshus.

För närvarande gäller behovet av flamskydd för KL-trä framför allt inomhusbeklädnad, dvs. synliga ytor på väggar, tak och golv som är tillverkade av KL-trä. I dessa fall har konstruktionen antingen ett 100 mm tjockt KL-träelement på insidan och bakom det ett isoleringsskikt eller, vilket är vanligare, en tjockare (200-240 mm) KL-träkonstruktion som också är lämplig som bärande väggkonstruktion. 

När behandlingen av KL-trä med NT DECO utförs i enlighet med tillverkarens testinstruktioner är resultatet följande:

    • Flamskydd enligt europeisk klass B-s1, d0 (EN 13501-1)
    • Miljövänligt flamskydd (flamskyddsmedlet innehåller inga allmänt skadliga ämnen som borsyra, bor, bromider, formaldehyd eller ammoniak)
    • Den bästa utsläppsklassen M1 för byggmaterial med flamskyddande material (forskningsbevisad ren luftkvalitet)
    • KL-träs naturliga trämönster framträder i önskad genomskinlig nyans (tusentals färgalternativ)
    • Kostnadseffektiv behandling (en produkt, inga separata primers eller ytfärger) 

När NT DECO används bibehålls dessutom andningsförmågan hos den massiva trästrukturen.

 

CLT element lifting - Hoisko CLT

 

HOISKO KL-TRÄPRODUKTER FLAMSKYDDAS UNDER KONTROLLERADE FÖRHÅLLANDEN

 

Hoisko flamskydds-behandlar sina KL-träelement enligt Nordtreats certifierade behandlingsmetod. Eftersom KL-träelement är ganska stora och volymerna ökar, utförs behandlingen vid behov också av en Nordtreat-utbildad personal.

 

“Flamhämmande KL-träelement från Hoisko uppfyller kraven i den europeiska klassen B-s1, d0. Behandlingsprocessen dokumenteras alltid och kunden får ett intyg om certifierad behandling.”

Jukka Matti-Tuuri, CLT Finland Oy

 

I Hoiskos KL-träprojekt utförs flamskyddet alltid under kontrollerade förhållanden, dvs. i hallar där inomhusluftens fuktighet, temperatur och andra förhållanden är optimala för absorptionen av flamskyddsmedlet.

REGISTRERA DIG FÖR FIRE PROTECTION INSIGHTS (FLAMSKYDDSINSIKTER)

Håll dig på rätt spår när det gäller brandsäkerhet för träprodukter. Vårt nyhetsbrev ger dig de senaste idéerna och lösningarna.