2.12.2019 | Palosuojaus | Kestävyys | Paloturvavaatimukset

Puupintojen palosuojauspalvelu varmistaa työmaalla tehtävän käsittelyn laadun

Näkyviin jäävien puupintojen palosuojauskäsittely rakentamisen aikana vaatii sekä puumateriaalin että palonsuoja-aineen ominaisuuksien tuntemista. Hyvä lopputulos syntyy kokemuksen, huolellisuuden sekä työn tarkan aikataulutuksen avulla. Nordtreatin palosuojauspalvelu tarjoaa rakennusliikkeille varman keinon onnistua puutuotteiden vaatimusten mukaisen ja ulkoasultaan korkealaatuisen palosuojauksen toteuttamisessä työmaalla.


EUROLUOKAN VAATIMUKSET OHJAAVAT PUUPINTOJEN PALOSUOJAUSTA

Puun kasvava käyttö isojen rakennuskohteiden julkisivuissa, sisäverhouksissa sekä kantavissa rakenteissa edellyttää pintakäsittelijöiltä uusia taitoja. Vaikka puuta on käytetty rakentamisessa kauan, puurakentamisen menetelmät, itse puutuotteet sekä niiden pintakäsitelyssä tarvittavat aineet ovat kehittyneet nopeasti – ja kehitys jatkuu puun ekologisuuden ja luonnollisen ulkonäön arvostuksen vauhdittamana ympäri maailman.

Kaikkien rakentamisen tuotteiden täytyy olla CE-merkittyjä ja täyttää rakennuskohdekohtaisesti niiltä edellytetyt viranomaisvaatimukset. Euroopassa tuotteilta vaaditut ominaisuudet määritellään Eurokoodeilla, minkä lisäksi tuotteiden voidaan edellyttää täyttävän kansallisia ja alueellisia vaatimuksia. Tämä koskee luonnollisesti myös palosuojattuja tuotteita.

Puutuotteita koskevat suunnitteluohjeet sisältävä EN 1995 Eurokoodi 5 kattaa myös tuotteiden paloluokituksessa käytettävät vaatimukset. Näiden täyttäminen todennetaan standardoitujen testien avulla. Käytännössä palonsuoja-ainekäsittelyille määritellään tuotekohtaisesti ja testeihin perustuen tarkat käsittelyohjeet, joita noudattamalla vaadittu paloluokka saavutetaan. Valmistajat voivat näin sertifioida tavallisimpien puutuotteiden palosuojauskäsittelyn ja saada tuotteille CE-merkitäoikeuden.


TYÖMAALLA TEHTÄVÄ PALOSUOJAUS ON TARKKAA TYÖTÄ

Sertifioiduissakin teollisissa prosesseissa palosuojattujen puutuotteiden paloluokan täyttävä valmistus edellyttää osaamista ja tarkkuutta. Kun palosuojaus tehdään käsin työmaaolosuhteissa, vaaditun palosuojaluokan täyttäminen vaatii erityistä huolellisuutta, sillä työn vaatimustenmukaisuus tarkastetaan kohdekohtaisesti.

Käsittelyolosuhteiden eli ilman lämpötilan ja -kosteuden on oltava ohjearvojen mukaiset ja työlle täytyy varata riittävästi aikaa, jotta vaaditun paloluokan saavuttamiseen tarvittava määrä palonsuoja-ainetta saadaan imeytymään puuhun tasaisesti ja niin, että myös pinnan värisävy on halutunlainen.

Käsiteltävän pinnan kosteuden on oltava alle 16 painoprosenttia. Sisä- ja ulkoverhouspaneeleista tämä todetaan piikkimittauksella – mutta paksummissa tuotteissa (esimerkiksi hirsi) tai jos työmaalla on tapahtunut vesivahinko, myös puun ydinkosteus on mitattava ja rakenne on tarvittaessa kuivattava, jotta pintaa syvemmällä oleva kosteus ei heikennä palosuojausta.

Kuultavan palonsuoja-aineen pigmenttipitoisuus ja puupinnan oma luonnollinen väri vaikuttavat lopulliseen sävyyn. Sopiva sävy valitaan kuultoastekartasta. Tasaisin lopputulos saadaan, kun koko käsiteltävä pinta voidaan sivellä tai telata kerralla – ottaen huomioon, että käsittelykertoja välikuivumisineen tarvitaan enemmän kuin yksi. Käsittelykertojen määrä on kohdekohtainen ja riippuu olosuhteista, levitysmenetelmästä sekä aineen imeytymisestä käsiteltävään puutuotteeseen.

Eri puulajit ja erilaiset puutuotteet imevät palonsuoja-ainetta eri tavoin, joten tarvittavien käsittelykertojen määrää ei voi vakioida vaan jokaisen levityskerran palonsuoja-ainemäärät on mitattava ja dokumentoitava tarkasti: vaaditun paloluokan (esim B-s1, d0) mukainen suojaus edellyttää määrätyn desilitra- tai grammamäärän tasaista imeytymistä neliömetriä kohti. Mukaan on laskettava myös levitystyön yhteydessä tapahtuva hukka.

Palosuojauksen aikana vallitsevat olosuhteet, kosteusmittausten tulokset, levitysmäärät ja käytetyn palonsuoja-aineen tiedot dokumentoidaan pöytäkirjaan, joka palvelee sekä lopputarkastusta että myöhemmin tarvittavia huoltotoimenpiteitä.PALOSUOJAUSPALVELUN EDUT

Puutuotteiden työmaalla tehtävän palosuojauksen onnistuminen voi olla haasteellista, koska rakennustöiden täytyy edetä sujuvasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Puupintojen palosuojaukseen erikoistuneen kumppanin käyttö on pääurakoitsijalle kokonaisedullinen ratkaisu, koska:

  • Erilaisten puupintojen palosuojaus tehdään aina ammattikäyttöön tarkoitetuilla välineillä ja varmasti vaatimusten mukaisesti.
  • Käsittelyprosessi etenee nopeasti ja hallitusti.
  • Laadunvalvonta ja työn dokumentointi tehdään vastuullisesti.

Nordtreat tarjoaa rakennusliikkeille laadukkaan B-s1, d0 paloluokan täyttävän puupintojen palosuojakäsittelyn kuultavalla NT DECO -palonsuoja-aineella avaimet käteen -toimituksena. Työn toteuttaa haastaviin pintakäsittelyprojekteihin erikoistunut Maalaamo MTW, joka on perehdytetty Nordtreatin tuotteiden oikeaan käyttöön. Palvelu varmistaa palosuojauksen kustannustehokkuuden, luotettavuuden ja laadun samalla kun se vapauttaa työmaalla viimeistelyyn tarvittavia resursseja muihin tehtäviin.

LUE LISÄÄ NORDTREATIN PALOSUOJAUSPALVELUSTA →


PALOSUOJAMAALAUKSEN SUUNNITTELU JA VALMISTAUTUMINEN

Aikataulutus on tärkeää, jotta puupintojen palosuojakäsittely voidaan tehdä mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Palosuojamaalareiden tuloon valmistaudutaan työmaalla seuraavasti:

  • Ilman lämpötila +15…+50 °C
  • Suhteellinen ilmankosteus 40...65 %
  • Puun kosteus 14...18 paino%
  • Käsiteltävät pinnat ovat valmiit, eikä päälle tulevia pinta-asennuksia ole vielä tehty (tai ne on suojattu)
  • Käsiteltävät pinnat ovat puhtaat (ei tahroja eikä pölyä)


Koska puuhun imeytyvän palonsuoja-aineen määrän täytyy vastata vaaditun Euroluokan vaatimuksia, käsittelykertojen määrä ja niiden välillä tarvittavien kuivumisaikojen kesto voi hiukan vaihdella. Ammattitaitoinen palonsuojakäsittelijä arvioi kohdekohtaisesti tarvittavan ajan, jonka puitteissa työ valmistuu. Tarvittavasta käsitelyajasta ja aikataulusta sovitaan tarjouksen yhteydessä.

LATAA OPAS

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.


LATAA TÄÄLTÄ →

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.